در این نوشته با جواب صفحه 86 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 ریاضی هشتم

کاردرکلاس

1- درستیِ رابطهٔ فیثاغورس را در هر یک از مثلث‌های قائم‌الزاویهٔ روبه رو بررسی کنید.

2- به ترتیب طول y ،x و z را به دست آورید.

جواب صفحه 86 ریاضی هشتم

فعالیت

1- در هر مثلث قائم‌الزاویه، اندازهٔ دو ضلع داده شده است. اندازهٔ ضلع مجهول را مانند نمونه پیدا کنید.

image 195

2- تساوی‌های جبری زیر را کامل کنید.

image 196

برچسب شده در: