در این نوشته با جواب صفحه 86 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 86 علوم نهم

برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه های بتونی، می سازند. در شکل زیر، دو نوع پایه متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند، نشان داده شده است.

الف) اگر سطح کل پایه نواری، نصف سطح پایه یک پارچه باشد، در این صورت فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هریک از دو پایه وارد می شود با هم مقایسه کنید.

با توجه به اینکه در پایه نواری همه فشار بر پایه ها وارد می شود فشار بر پایه نواری بیشتر است اما در پایه یک پارچه فشار کل سطح تقسیم می شود که از مقدار فشار می کاهد.(با توجه به یکی بودن ساختمان ها از نظر وزن F1 = F2 است در نتیجه:

F1 = F2   ←   P1A1 = P2A2      و     A2 = 2A1      در نتیجه:

P1 = 2P2

ب) برای ساختن ساختمان روی زمین نرم، کدامی ک از پایه های نشان داده شده، مناسب تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.

با توجه به روابط بالا مشاهده می شود که فشار در پایه یک پارچه نصف پایه نواری است بنابراین برای ساختن بنا در زمین های نرم بهتر است از پایه یکپارچه استفاده شود زیرا فشار کمتری ایجاد می کند.

جواب فکر کنید صفحه 86 علوم نهم

1. یکی از توصیه هایی که همواره باید جدی بگیریم، این است که روی سطح یک استخر یخ زده یا دریاچه یخ زده راه نرویم زیرا فشاری که وزن ما ایجاد می کند، ممکن است برای شکستن یخ کافی باشد. با توجه به تعریف فشار توضیح دهید چرا امدادگر از یک نردبان بزرگ برای حرکت روی سطح یک دریاچه یخ زده، استفاده کرده است.

زیرا نردبان باعث می شود نیروی وزن ما در کل سطح نردبان پخش شود و در نتیجه فشار وارده به یخ کاهش می یابد.

2. چرا گرفتن پونز بین دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب آسیب رساندن به یکی از انگشت ها شود (شکل زیر)؟

جواب صفحه 86 علوم نهم

زیرا یک سمت پونز سطح کمتری دارد (نوک پونز) در نتیجه فشار بیشتری به یک سمت وارد می کند

جواب فعالیت صفحه 86 علوم نهم

ابتدا جرم خود را به کمک ترازو اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید. سپس سطح تماس کفشی که پوشیده اید را با زمین اندازه بگیرید. سرانجام به کمک رابطه (1)

الف) مقدار فشاری که پاهای شما به زمین وارد می کنند را به دست آورید.

از دانش آموزان بخواهیم این فعالیت را در منزل انجام دهند. برای محاسبه ی وزن: جاذبه × جرم = وزن

ب) اگر روی یک پای خود بایستید چه فشاری به زمین وارد می کنید؟

نکته: فشار محاسبه شده بر روی دو پا است و اگر تقسیم بر دو کنیم فشار وارده بر هر پا بدست می آید.

برچسب شده در: