در این نوشته با جواب صفحه 86 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 86 نگارش سوم

1- ماندن نمونه، با توجه به کلمه ی داده شده، جمله را بازنویسی کن.

شهید دوران، دلاورانه پرواز کن.

الف) شهید اردستانی: شهید اردستانی، دلاورانه پرواز کرد.

ب) جنگید              ج) شهید شد             د) شهید بابایی

جواب:

ب) شهید اردستانی دلاورانه جنگید.

ج) شهید اردستانی دلاورانه شهید شد.

د) شهید بابایی دلاورانه شهید شد.

2- در داستان «خروس» فرمانده ی سپاه ایران دستور داد که خروسی بیاورند تا ارزن ها را یخورد. منظور او از این کار چه بود؟

سربازان ایران را به خروس تشبیه کرده و سربازان دشمن را به ارزن. بنابراین منظورش این است که اگر سربازان دشمن مانند ارزن زیاد باشند، سربازان ایرانی آن ها را شکست می دهند و نابود می کنند.

3- یک کتاب داستان بخوان و سه سؤال از آن طرح کن. نام کتاب و سؤال هایت را در کادر زیر بنویس.

شازده کوچولو

– شازده کوچولو کجا زندگی می کرد؟

– بهترین دوست شازده کوچولو چه کسی بود؟

– در چهارمین سیاره که بود؟ چه کاری می کرد؟

برچسب شده در: