در این نوشته با جواب صفحه 87 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 87 ریاضی نهم

از اتحاد مزدوج در تجزیهٔ عبارت‌های جبری نیز استفاده می‌شود.

با توجه به این تساوی، جای خالی را پر کنید.

image 69

کار در کلاس

1- محسن قصد دارد عبارت جبری زیر را تجزیه کند.

محسن با توجه به شکل عبارت جبری به فکر استفاده از اتحاد مزدوج می‌افتد و این عبارت را به کمک این اتحاد به صورت زیر تجزیه می‌کند.

به نظر شما، محسن در استفاده از اتحاد مزدوج، A و B را چگونه انتخاب کرده است؟

A=2x,B=7−3y

2- استفاده از اتحادها، می‌تواند بعضی از محاسبات به ظاهر مشکل را ساده کند. به کمک اتحادها، تساوی‌های زیر را کامل کنید.

image 70

برچسب شده در: