در این نوشته با جواب صفحه 87 و 88 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 87 و 88 فارسی سوم

درست و نادرست

1- خارکن به مهمانی حاتم طایی رفت.

نادرست

2- حاتم طایی مردی سخاوتند و بخشنده بود.

درست

درک مطلب

1- چرا حاتم طایی خارکن را جوان مردتر از خود می دانست؟

چون خارکن با کار وزحمت خود روزی به دست می آورد و به دیگران محتاج نبود.

2- آیا به غیر از سعدی، شاعران دیگری را نیز می شناسی؟ آن ها را معرفی کن.

بله، حافظ، مولوی، فردوسی، خیام، سهراب سپهری، فاضل نظری و… .

3- سؤال: حاصل سی و پنج سال سفر سعدی چه می باشد؟

پاسخ: دو کتاب باارزش گلستان و بوستان است.

واژه آموزی

به جمله های زیر دقت کن.

– گلستان، یعنی جایی که پر از گل است.

– دبیرستان، یعنی جایی که دبیران در آن درس می دهند.

حالا تو بگو:

– بیمارستان، یعنی ……………. .

جایی که در آن بیماران را درمان می کنند.

برچسب شده در: