در این نوشته با جواب صفحه 83 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 83 ریاضی چهارم

1- اندازه‌ی زاویه‌های زیر را بنویسید.


زاویه‌ی راست

image 154

2 زاویه‌ی راست یا نیم صفحه

image 155

2- جمله‌های زیر را با عدد مناسب کامل کنید.


اندازه‌ی هر زاویه‌ی تند از °90 درجه کمتر است.
اندازه‌ی هر زاویه‌ی باز از °90 درجه بیشتر و از °180 درجه کمتر است.

فعالیت

1- شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید اندازه‌ی زاویه را با نقّاله به دست آورید. روش کار را توضیح دهید.


مرکز نقاله را روی رأس زاویه قرار داده و نقاله را روی یک ضلع زاویه تنظیم می‌کنیم به طوری که صفر نقاله روی آن ضلع باشد. حال جایی که ضلع دیگر زاویه محیط نقاله را قطع کرده علامت می‌زنیم و با شروع عدد 0، مقدار زاویه را می‌خوانیم که در اینجا 50 درجه است.

image 156

2- زاویه‌های زیر را با نقّاله اندازه بگیرید.

جواب صفحه 83 ریاضی چهارم
جواب صفحه 83 ریاضی چهارم

3- شکل زیر روش رسم کردن یک زاویه‌ی مشخّص، مثلاً 135 درجه را نشان می‌دهد. آن را توضیح دهید.


نیم خط را رسم می‌کنیم مرکز نقاله را روی نقطه «م» قرار داده به طوری که شعاع نقاله روی نیم خط «م س» قرار گیرد (صفر نقاله روی «م س» باشد) حال با شروع از عدد صفر، عدد 135 را روی نقاله پیدا کرده و کنار آن علامت می‌زنیم حال کافی است با خط کش نیم خط «م د» را رسم کنیم.

image 158

4- زاویه‌های 35 و 70 و 110 و 165 درجه را رسم کنید.

جواب صفحه 83 ریاضی چهارم
جواب صفحه 83 ریاضی چهارم

5- زاویه‌های هر گونیا را با نقّاله اندازه بگیرید و بنویسید.

جواب صفحه 83 ریاضی چهارم
جواب صفحه 83 ریاضی چهارم