در این نوشته با جواب صفحه 88 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 88 فارسی دوم

1- رنگ سرخ پرچم ایران نشانه ی سرسبزی کشور است.

نادرست

2- پرچم همهی کشورها سه رنگ دارد.

نادرست

3- پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی هر کشوری است.

درست

4- ……………………………………………. .

4- گل لاله نشانه ی خون شهیدان است.

درست

گوش کن و بگو

1- رنگ سبز پرچم ایران نشانه ی چیست؟

نشانه ی سرسبزی است.

2- کدام رنگ پرچم ایران نشانه ی صلح و دوستی است؟

رنگ سفید

3- کلمه ی «الله» در وسط پرچم نشانه ی چیست؟

کلمه ی الله به شکل گل لاله هم دیده می شود که گل لاله نشانه ی خون شهیدان است.

4- ……………………………………………… .

4- پرچم نشانه ی چیست؟

نشانه ی آزادی و سربلندی یک کشور است و هر کشور یک پرچم دارد.

برچسب شده در: