در این نوشته با جواب صفحه 88 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 88 هدیه سوم

گفت و گو کنیم

چگونه می توانیم در مهمانی ها، دستورات اسلامی را رعایت کنیم؟

لباس مناسب بپوشیم، با نامحرم حرف های غیر ضروری نزنیم و … .

بگرد و پیدا کن

کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟ به کلمه ی مناسب وصل کن.

جواب صفحه 88 هدیه سوم

کامل کنید

شوهر خواهر سمانه، به منزل ما آمده است. سمانه لباس مناسبی می پوشد. روسری اش را سر می کند ولی می خواهد بدون پوشیدن جوراب پیش او بیاید. خواهرش به او می گوید ….. .

چون شوهرش به سمانه نامحرم است حجابش را کامل رعایت کند.

برچسب شده در: