در این نوشته با جواب صفحه 89 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 89 ریاضی ششم

کار در کلاس

در هریک از موارد زیر کدام مقدار را اندازه می‌گیریم؟ دور آن خط بکشید.


الف) دور کمر (سطح / طول)


ب) مدّت بارش باران (حجم / زمان)


پ) سنگینی میوه (جرم / حجم)

ت) قیچی (زوایه / سطح )

ث) زیر بنای ساختمان (سطح / حجم)


ج) کیلوگرم (حجم / طول)

فعالیت

1- یک متِر خیّاطی بردارید. طول آن چند سانتی متر است؟ 150


چند متر است؟ 1/5 متر


با توجّه به اینکه هر ده سانتی‌متر یک دسی متر است، متر خیّاطی چند دسی متر است؟ 15
 

2- اندازه‌های زیر را در مورد خودتان حدس بزنید و در جدول بنویسید. سپس به کمک ابزار مناسب، اندازه گیری و جدول را کامل کنید.

جواب صفحه 89 ریاضی ششم

کار در کلاس

1- در جاهای خالی واحد مناسب بنویسید.

1 متر × 1000 = 1 کیلومتر
1 دسی‌متر × 10= 1 متر
1 سانتی‌متر × 10 = 1 دسی‌متر
1 میلی‌متر × 10 = 1 سانتی‌متر

2- طول قدم‌های مجید تقریباً 0/5 متر است. مجید چند قدم باید بردارد تا یک کیلومتر رفته باشد؟

1000 متر = 1 کیلومتر

2000=0/5÷1000

برچسب شده در: