جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم

در این نوشته با جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۹ ریاضی پنجم

کار در کلاس

۱- اگر هر ظرف یک لیتر را نشان دهد، ۲/۶ ظرف‌ها را با رنگ آبی مشخّص کنید.
چند لیتر خالی ماند؟
 ۰/۴ لیتر

image 119

۲- هریک از مربّع‌های زیر یک کیلوگرم را نمایش می‌دهد که به ده قسمت مساوی تقسیم شده است. هریک از این قسمت‌ها ۰/۱ کیلوگرم است.
شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که عددی بین یک و دو کیلوگرم را نشان دهد.

image 118

عدد اعشاری مقدار رنگ شده و رنگ نشده را بنویسید.
عدد قسمت رنگ شده: ۱/۳ عدد قسمت رنگ نشده: ۰/۷

پاسخ‌های خود را با عدد هم کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.
کدام عدد از همه بیشتر است؟
 ۱/۹

کدام عدد از همه کمتر است؟ ۱/۱

فعالیت

۱- محمّد می‌خواهد بداند دقیقاً چه مقدار تخته چوب دارد. او هر تخته را به شکل یک مربّع نشان داده است.
این مقدار از دو تخته بیشتر و از ۳ تخته کمتر است.

image 120

محمّد برای مشخّص کردن مقدار باقی مانده، مربّع واحد را به ده قسمت مساوی تقسیم کرد. هر قسمت 110110 یا ۰/۱ واحد است.
با توجّه به شکل، مقدار تخته‌های باقی مانده از ۴ دهم بیشتر و از 5 دهم کمتر است.

محمّد برای اینکه مقدار تخته‌ها را دقیق‌تر حساب کند، قسمت‌های یک دهم را باز به ده قسمت مساوی تقسیم کرد.

image 122

۲- برای مشخّص کردن مرتبه‌ی صدم به جدول ارزش مکانی یک ستون اضافه می‌کنیم.

image 121

این ستون را در سمت راست ستون دهم قرار می‌دهیم.

یک صدم کوچک‌تر است یا یک دهم؟ یک صدم
۱۰ تا ۰/۰۱ می‌شود ۰/۱ و ۱۰ تا ۰/۱ می‌شود یک واحد

۳- عدد ۰/۲۳ را در جدول ارزش مکانی بالا قرار دهید و جاهای خالی را پر کنید.

۰/۲۳ یعنی ۲۳ صدم یا ۲ دهم و ۳ صدم ۰/۰۳=۰/۲+۰/۰۳
۰/۲۳ بین ۲ دهم و ۳ دهم قرار دارد.
یک عدد بنویسید که بین ۰/۳ و ۰/۴ باشد. ۰/۳۷

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه