در این نوشته با جواب صفحه 89 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 89 علوم چهارم

جواب فعالیت صفحه 89 علوم چهارم

در گروه خود، به نوبت فعالیت زیر را انجام دهید.

1-روی صندلی بنشینید و به آرامی نفس بکشید. تعداد دم و بازدم خود را در مدت یک دقیقه بشمارید.

2-همزمان نفر دیگر گروه، تعداد نبض شما را در مدت یک دقیقه اندازه بگیرد.

3-اکنون 5 دقیقه بدوید و بلافاصله مرحله ی ١ و ٢ را تکرار کنید. نتایج را در جدول زیر بنویسید.

جواب صفحه 89 علوم چهارم

تعداد دم و بازدم قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟  

قبل از دویدن معمولی است ولی بعد از آن بیشتر می‌شود.

تعداد نبض قبل از دویدن و بعد از آن چه تفاوتی دارد؟

قبل از دویدن معمولی است ولی بعد از آن بیشتر می‌شود.

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه گیری: ضربان نبض و دم و بازدم با انجام بعضی از فعالیت‌ها مثل دویدن، بیش‌تر می‌شود.

جواب فکر کنید صفحه 89 علوم چهارم

چرا تعداد نبض پس از فعالیت های بدنی تغییر می کند؟

هرچه سوخت و ساز بدن بیش‌تر شود، بدن به اکسیژن و غذای بیش‌تری نیاز دارد و کربن دی‌اکسید و مواد دفعی بیشتری تولید می‌کند، به همین دلیل ضربان قلب و دم و بازدم بیشتر می‌شود.

آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد؟

بله

برچسب شده در: