در این نوشته با جواب صفحه 89 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 89 نگارش سوم

1- از کلمه های درس، دوازده کلمه را به دل خواه انتخاب کن و از روی آن ها با خط خوانا و زیبا بنویس.

افق، پهناور، گرم، موج، می خیزد، دامنش، کبود، نوازش، ساحل، بی خیال، خواب آلود، غوطه، زلال، دل گشا

2- جاهای خالی را با کلمه های مناسب از متن درس، کامل کن.

– می برد ……………… از نوازش آب – لذت

– ساحل بی خیال ……………… – خواب آلود

– می شوم شاد و می زنم ……………… – غوطه

– مثل ماهی میان آب ……………… – زلال

– آسمان ……………… و دریا رام – دل گشا

– زندگی مهربان و من ……………… – خوش حال

3- مانند نمونه، جمله ها را تکمیل کن.

مادر مثل خورشید است؛ چون با مهربانی اش به زندگی من، گرما می بخشد.

– معلم مثل چراغ است؛ چون با علمش، زندگی مرا روشن می کند.

– کتاب مثل دوست است؛ چون به ما چیز های زیادی یاد می دهد.

– دریا مثل آیینه است؛ چون صورت آسمان در آن پیدا است.

برچسب شده در: