در این نوشته با جواب صفحه 9 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 9 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی

آنچه از این درس آموختیم اصطلاحات و مفاهیم اساسی درس را در این قسمت بنویسید:


کنش، کنشگر، پیامد کنش، پیامد ارادی، پیامد غیر ارادی، نتیجهٔ قطعی، نتیجهٔ احتمالی، هدف‌داری، آگاهانه، معنادار، ارادری

خلاصه کنید

مطالب مهم درس را در قالب جمله یا گزاره بنویسید. در این قسمت مفاهیم اساسی را تعریف می‌کنید یا ارتباط آنها را دو به دو نشان می‌دهید.


کنش، معنادار است.


 – کنش انسان‌ها هدف‌دار است.


– کنش انسان‌ها آگاهانه است.


– مهم‌ترین ویژگی کنش‌ها، ارادی و آگاهانه بودن آنهاست.


– پیامدهای ارادی کنش‌ها به خودِ کنشگر و کنشگرهای دیگر وابسته است.


– پیامدهای غیر اردای، کنش نیستند، امّا نتیجهٔ طبیعی و قطعی دارند.