در این نوشته با جواب صفحه 9 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 9 جامعه شناسی دوازدهم

جواب مفاهیم اساسی صفحه 9 جامعه شناسی دوازدهم

دانش عمومی، ذخیره دانشی، ذخیره آگاهی، دانش همگانی، دانش علمی، دانش تجربی

جواب متفاوت:1- دانش عمومی ذخیره آگاهی  – ذخیره دانشی – دانش علمی – تعارض دانش علمی و دانش عمومی – ایده علوم انسانی و اجتماعی بومی

جواب خلاصه کنید صفحه 9 جامعه شناسی دوازدهم

 دانش عمومی، گسترده‌ترین بخش ذخیرۀ دانشی ما را تشکیل می‌دهد.


انسان از زمانی که به دنیا می‌آید  تا زمانی که می‌میرد دانسته‌هایی از راه‌های مختلف به دست می‌آورد که به آن ذخیرهٔ دانشی و یا ذخیرهٔ آگاهی می‌گویند.


انواع ذخیرهٔ دانشی وجود دارد عبارت است از:
1) دانش عمومی
2) دانش علمی


دانش عملی دانش‌هایی است که نتبجهٔ تفکر، اندیشه و جست‌وجوهای عقلی درمورد بقیه ذخیره‌های علمی جامعه است.
جوامعی که روش‌های عقلانی و وحیانی را نیز معتبر می‌دانند نباید از تعریف فرهنگ متجدد پیروی کنند وگرنه دچار اختلافاتی می‌شوند.

جواب متفاوت:

2- هر فرد، قوم، جامعه و امتی یک ذخیره دانشی دارد که راهنمای زندگی آن هاست.

اگر دانش عمومی نباشد، زندگی اجتماعی مختل می شود و جهان اجتماعی فرو می پاشد.

انواع ذخیره دانش عبارتند از دانش عمومی و دانش علمی

دانش عمومی، مجموعه ای از آگاهی ها و دانش هایی است که افراد یک جهان اجتماعی در آن سهیم هستند.

دانش علمی، بخشی از ذخیره دانشی است که با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید.

کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

دانش عمومی و دانش علمی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

جواب آنچه در این درس آموختید صفحه 9 جامعه شناسی دوازدهم

تمامی کنش های آدمی و ابسته به آگاهی اوست و آگاهی و دانشی که از هنگام تولد تا زمان مرگ همواره و از طرق مختلف کسب می شود، به مجموعه این آگاهی ها که در طول زندگی افراد و جوامع کسب می شود و راهنمای زندگی آن هاست ذخیره دانشی یا ذخیره آگاهی می گویند که خود شامل دو بخش است، دانش عمومی که از طریق احساس و مشاهده و عمل در زندگی مشترک با دیگران به دست می آید و دانش علمی که در اثر تأمل و خردورزی و کاوش های عقلی کسب می شود و موجب گسترش و تعمیق دانش عمومی می گردد. بین این دو دانش ارتباط دو سویه است و گاهی تعارضاتی ایجاد می شود.