در این نوشته با جواب صفحه 9 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 9 ریاضی هفتم

1- احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند. قیمت هر دفتر چقدر است؟

متن این سؤال را می‌توانید با تساوی مقابل نشان دهید. ۳۰۰۰۰=۲۰۰۰+۴×□

مربع نشان دهندهٔ چه چیزی است؟ قیمت هر دفتر

اکنون می‌توانید عددی را که باید در مربع قرار گیرد، حدس بزنید و آزمایش کنید.
(در فصل سوم، این مسئله را به روش دیگر حل خواهید کرد.)

۲۲۰۰۰ = ۲۰۰۰ + ۵۰۰۰ × ۴
۲۶۰۰۰ = ۲۰۰۰ + ۶۰۰۰ × ۴
۳۰۰۰۰ = ۲۰۰۰ + ۷۰۰۰ × ۴

2- فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100 صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

راهبرد نمادین ۱۰=۱۰+۶×□

راهبرد حدس و نمادین ۷۰=۱۰+۱۰×۶
۸۲=۱۲+۱۰×۶
۱۰۰=۱۵+۱۰×۶

3- یک سالن مستطیل شکل است. می‌خواهند در مکانی از سقف این سالن دریچهٔ خنک کن (مصوب فرهنگستان Cooler) قرار دهند؛ به طوری که از 4 گوشهٔ آن به یک اندازه باشد. محل دریچه را تعیین کنید.

جواب صفحه 9 ریاضی هفتم
جواب صفحه 9 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: