جواب صفحه 9 کتاب کار زبان نهم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 9 کتاب کار زبان نهم

در این نوشته با جواب صفحه 9 کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 9 کتاب کار زبان نهم

3. جملات زیر را مرتب کنید.

3) Unscramble the following sentences.

1. am/I/nervous/not/ ..

2. and/you/your friend/selfish/not/are/ .

3. Mina/is /careless/?

4. Our house/two/rooms/are/in/there/ .

5. there/an/orange/table/is/on the/?

1. I am not nervous. من عصبانی نیستم.

2. You and your friend are not selfish. تو و دوستت خودخواه نیستید.

3. Is Mina careless? آیا مینا بی دقّت است؟

4. There are two rooms in our house. در خانه ما 2 اتاق وجود دارد.

5. Is there an orange on the table? آیا روی میز پرتقالی وجود دارد؟

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه