در این نوشته با جواب صفحه 90 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 90 تفکر و سبک زندگی هشتم

فعالیت

خودپندارۀ یک فرد با گذشت زمان تغییر می کند؛ آیا می دانید چرا؟

خودپنداره امری آموختنی است و در نتیجه ارتباط با والدین، اعضای خانواده، دوستان، معلمان، افراد جامعه، محیط و کسب تجربیات تازه، باور یک فرد در مورد خود شکل می گیرد.چون در نتیجه ارتباط با خانواده، دوستان، والدین، معلمان و …، درک و شناخت از توانایی های خود و تجربه کردن است که با گذر زمان بدست می آید و تاثیراتی که از ارتباط با اطرافیان خودمان (که میتواند دوست یا اقوام یا هم کلاسی یا … باشد) می پذیریم.

فعالیت

دریک برگۀ کاغذ به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1- پدر و مادر و یا نزدیک ترین فرد خانواده چه تصوری از شما دارند؟

پدر و مادرها همیشه عاقبت به خیری ما را می خواهند و برای رسیدن به هدفمان ما را دعا می کنند و دوست دارند که ما در آینده به هدفی خوبی برسیم. و افراد خانواده ام در مورد من فردی درس خوان، با محبت، پرانرژی و پر سر و صدا را تصور می کنند.

2- دوستان چه تصوری از شما دارند؟

دوستانمان اگر خودمان را بخواهند به خودمان کمک می کنند نه اینکه از علم ، مهارت و موقعیت های ما سوء استفاده کنند. اما دوستانم در مورد من به عنوان فردی با معرفت، پر سر و صدا ، باهوش و بازیگوش تصور می کنند.

3- شما دوست دارید چگونه فردی باشید؟

در دنیای امروزی هر کس دوست دارد خودش را بالاتر از دیگران قرار دهد. ولی من من دوست دارم که فردی مهربان و قوی، صبور و با انرژی و موفق در رسیدن به اهداف خودم باشم.

4- دوست دارید شبیه چه کسی باشید؟

شبیه آدمی که الگو ما باشد … و خیلی موفق باشد. مانند مادر و پدرم که از بهترین الگوهای زندگی من هستند.