در این نوشته با جواب صفحه 90 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 90 علوم نهم

جواب آزمایش کنید صفحه 90 علوم نهم

هدف: بررسی آثار فشار هوا (1)

وسایل و مواد لازم: قوطی حلبی، منبع گرما

روش اجرا:

1. کمی آب درون قوطی بریزید و آن را روی منبع گرما قرار دهید.

2. مدتی (حدود 2 الی 3 دقیقه) صبر کنید تا مقداری بخار آب از سر قوطی خارج شود.

3. قوطی را از روی منبع گرما بردارید. سر قوطی را با درب مخصوص آن محکم ببندید (مراقب انگشت های خود باشید!)

4. پیش بینی کنید چه اتفاقی می افتد. استدلال خود را برای این پیش بینی بیان کنید.

پیش بینی می شود به دلیل کاهش فشار درون قوطی (به دلیل تبخیر آب) و بیشتر بودن فشار بیرون کمی قوطی فشرده شود.

5. چند دقیقه صبر کنید تا قوطی خنک شود. نتیجه مشاهده خود را توضیح دهید. آیا نتیجه آزمایش با پیش بینی شما سازگار بود؟

در اثر سرد شدن قوطی فشار هوای درون قوطی کمتر شد و بیشتر مچاله می شود.

جواب فعالیت صفحه 90 علوم نهم

یک نی را مطابق شکل (لف) داخل یک بطری محتوی آب قرار دهید. درحالی که نی درون بطری قرار دارد مطابق شکل (ب) دهانه بطری را با لب های خود به طور کامل بگیرید و درون بطری بدمید. آنچه را مشاهده می کنید، با توجه به آثار فشار هوا و همچنین اصل پاسکال توضیح دهید.

جواب صفحه 90 علوم نهم
جواب صفحه 90 علوم نهم

آنچه مشاهده می شود این است که فشار هوای دهان ما به آب درون بطری منتقل می شود و طبق اصل پاسکال این فشار در همه جهت ها اعمال می شود و چون فشار آب از فشار هوای درون نی بیشتر است آب از نی بالا آمده و بیرون می ریزد.

برچسب شده در: