در این نوشته با جواب صفحه 90 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 90 فارسی دوم

پیدا کن و بگو

جواب صفحه 90 فارسی دوم

1- صبح

2- لاله

3- حیاط

4- وسط

5- صلح

فکر کن و بگو

1- چرا باید به پرچم کشورمان احترام بگذاریم؟

چون نشانه ی آزادی و سربلندی ما است.

2- تو چگونه از میهن خود دفاع می کنی؟

با درس خواندن و تلاش کردن برای کسب موفقیت در کشورمان

3- …………………………………… .

3- رنگ سفید پرچم کشورمان نشانه ی چیست؟

نشانه صلح و دوستی

برچسب شده در: