در این نوشته با جواب صفحه 91 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 91 ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه 91 ریاضی ششم

با توجّه به واحد سطح، مساحت هر شکل را با یک عدد مخلوط بیان کنید.

جواب صفحه 91 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 91 ریاضی ششم

اگر مساحت زمینی 10000 مترمربّع باشد، مساحت آن یک هکتار است. معمولاً مساحت زمین‌های کشاورزی را با واحد هکتار بیان می‌کنند.

image 354

1- مساحت زمین مشهدی غلام یک هکتار است. هر ضلع آن چند متر می‌تواند باشد؟

10000 متر مربّع = 100 متر × 100 متر

یک مثال دیگر بزنید.

10000 متر مربّع = 50 ×‌ 200

اگر مربّعی داشته باشیم که هر ضلع آن 1000 متر یا یک کیلومتر باشد، مساحت آن یک کیلومتر مربّع است.

2- هر کیلومتر مربّع چند هکتار است؟ 100

1 کیلومتر مربّع = 1 کیلومتر × 1 کیلومتر
1000000 متر مربّع = 10000 متر × 10000 متر

100=10000÷1000000

image 352

جواب کار در کلاس صفحه 91 ریاضی ششم

1- در جای خالی عدد یا واحد یا مثال مناسب بنویسید.


– طول تخته‌ی کلاس بین 2 و 3 متر است.


– سطح کنترل تلویزیون یک دسی مترمربّع است.


– قطر دگمه‌ی لباس 8 میلی متر است.


– مساحت منزلی 75 متر مربع است.


– مساحت پارک جنگلی 6 هکتار است.


– مساحت دریاچه‌ی خزر 370 هزار کیلومتر مربع است.

2- هریک از تصویر‌های زیر سطح چه چیز واقعی می‌تواند باشد؟

image 355

3- به کمک جدول تناسب، واحدها را به هم تبدیل کنید.

image 356

4- تحقیق کنید:


مساحت کشور ایران 1648195 (واحد: کیلومتر مربع)


مساحت استان شما: به عهده دانش آموز (واحد: کیلومتر مربع)


مساحت زمین والیبال 162 (واحد: متر مربع)


مساحت مدرسه‌ی شما: به عهده دانش آموز (واحد: متر مربع)

برچسب شده در: