جواب صفحه ۹۱ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۱ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۱ ریاضی نهم

کار در کلاس

۱- متناظر با هر یک از ناحیه‌های مشخص شده روی محور، یک نابرابری بنویسید.

image 69

۲- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بررسی کنید.

 اگر a+b>۰ آنگاه، a و b هر دو مثبت‌اند. (نادرست)، کافی است عدد بزرگ‌تر مثبت باشد.

ب) اگر ab>۰ آنگاه، a و b هر دو هم‌علامت هستند. (درست)، اگر هر دو مثبت یا هر دو منفی باشند، ضرب آنها مثبت می‌شود.

ج) اگر ab/c<0 آنگاه، a و b و c منفی هستند. (نادرست)، باید یکی از سه عدد منفی باشند یا هر سه منفی باشند.

د)‌ اگر a۲b<0 آنگاه، b منفی است. (درست)، چون هموارهa۲ مثبت است، پس باید b منفی باشد.

۳- عبارت‌های کلامی را به صورت جبری بنویسید.

– ۳ برابر عددی منهای یک از ۷ بزرگ‌تر است. ۳x−۱>۷

– قرینهٔ دو برابر عددی به علاوه ۳ از ٨ کوچک‌تر است. ۸>۲x+3-

فعالیت

۱- به دو طرف نابرابری‌های زیر، عددهایی را مانند نمونه اضافه کنید. آیا نابرابری باز هم برقرار است؟

همۀ نابرابری‌ها با اضافه کردن عددی به طرفین نابرابری، باز هم برقرار است.

image 70

۲- دو طرف نابرابری زیر را در عددهای مختلف ضرب کنید؛ آیا نابرابری‌ها تغییر می‌کنند؟

فقط در حالتی که طرفین نابرابری در عدد مثبت ضرب شده باشد، جهت نابرابری تغییر نمی‌کند. اگر طرفین در عدد منفی ضرب شده باشند، جهت نابرابری عوض می‌شود.

image 71
image 72

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه