در این نوشته با جواب صفحه 91 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 91 ریاضی چهارم

کاردرکلاس

می‌خواهیم یک تکّه روبان 110 سانتی متری را به یک روبان 90 سانتی متری متّصل کنیم تا یک روبان 185 سانتی متری درست شود. چند سانتی متر از این روبان‌ها را باید روی هم قرار دهیم؟ جاهای خالی را پر کنید تا پاسخ به دست آید.

page 91

110+90=200
طول مشترک 185−200=15

page 91 1

فعالیت

1- می‌خواهیم یک نوار کاغذی به طول یک متر را به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم. به شکل زیر و مراحل تقسیم کردن نوار کاغذی توجّه کنید. پس از آنکه نوار کاغذی را از محل‌های مشخّص شده بریدیم، طول یک قسمت کوچک را با یک کسر بیان می‌کنیم. در جای خالی چه عددی می‌نویسیم؟

 (13) متر


طول یک متر چند برابر یک قسمت کوچک است؟ 

3 برابر

page 91 2

2- به همین ترتیب، یک نوار کاغذی به طول یک متر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید.

جواب صفحه 91 ریاضی چهارم
جواب صفحه 91 ریاضی چهارم