آپدیت

جواب صفحه 91 هویت اجتماعی دوازدهم

در این نوشته با جواب صفحه 91 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 91 هویت اجتماعی دوازدهم

1- مفاهیم اساسی

اقتصاد مقاومتی، گسترش فرهنگ، کشف نفت در ایران، سیاست جمعیتی، اقتصاد غرب

2- خلاصه کنید

پیش از این کاهش جمعیت از جمله مسائل و مشکلات کشورهای غربی بود اما امروزه جامعۀ ما هم با این مسئله مواجه شده است.

گسترش فرهنگ با افزایش جمعیت ارتباط دارد.

– یکی از کارکردهای مهم خانواده تأمین جمعیت جامعه است.

– اقتصاد ایران در طول زمان با فراز و نشیب‌هایی روبه‌و بوده است. 

3- آنچه از این درس آموختیم

میزان جمعیت در گسترش یا کاهش فرهنگ جامعه مؤثراست، اگر فرهنگ حق باشد با گسترش جمعیت فرهنگ حق توسعه می‌یابد. عوامل گوناگونی موججب کاهش جمعیت می‌باشد از جمله رفاه‌زدگی، عافیت‌طلبی، مصرف‌گرایی و … . در کشور‌های غربی عواملی چون فردگرایی، اهمیت یافتن لذت و … موجب کاهش جمعیت شده است.

سایت جمعیتی توسط دولت‌ها برای ایجاد توازن در کاهش یا افزایش جمعیت صورت می‌گیرد.

فرهنگ غرب هویت خود را براساس اقتصاد شکل می‌دهد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه