در این نوشته با جواب صفحه 91 و 92 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 91 و 92 فارسی چهارم

درست و نادرست

 آزادی خرّمشهر از دست متجاوزان، آرزوی همه ی مردم ایران بود.

 درست

2 بالگردهای دشمن موفّق شدند، فرماندهان نظامی را از میدانِ نبرد نجات بدهند.

نادرست

3 پیکی که برای حسین خبر آورده بود، تشنه بود.

 درست

درک مطلب

1 یکی از نشانه های اراده ی خداوند برای آزادی خرمشهر چه بود؟

 یکی از نشانه ها این است که دشمنان به جان هم افتاده اند.

2 چرا حسین همیشه قصه هایی را که برای بچه ها تعریف می کرد، ناتمام می گذاشت؟

 او همیشه قصه هایش را ناتمام می گذاشت تا بچه ها منتظر دیدار بعدی و شنیدن بقیه ی قصه باشند.

3 چرا حسین در میدان جنگ همواره می گفت: «دست خدا با ماست. بجنگید دلاوران».؟

 او این عبارت را برای انرژی و روحیه گرفتن نیرو های خودی می گفت.

4 اگر شما میخواستید عنوانی برای این درس انتخاب کنید، کدام یک از عنوان های زیر را انتخاب می کردید؟ دلیل انتخاب خود را با استفاده از متن توضیح دهید.

  • فرمانده دل ها 
  • آزادسازی خرمشهر
  • اراده ی خداوند

 فرمانده دل ها. چون حسین با قلبش بر بچه ها فرمانروایی می کرد و خودش پا به پای نیرو ها تلاش می کرد. به بچه های شهدا سر می زد و با آن ها بازی می کرد.

واژه آموزی

الف) شور و شوقی وصف ناپذیر وجود حسین را در برگرفته بود.

شوق وصف ناپذیر، یعنی شوقی که به آسانی نمی توان آن را توصیف کرد.

ب) دشمن برای نیروهایش دژی تسخیرناپذیر ساخته بود.

دژ تسخیرناپذیر، یعنی دژی که  به آسانی نمی توان آن را تسخیر کرد.

ج) نیروهای خستگی ناپذیر با شجاعت به جلو می رفتند.

نیروهای خستگی ناپذیر، یعنی نیروهایی که به آسانی خسته نمی شوند.