در این نوشته با جواب صفحه 92 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 روان شناسی یازدهم

با توجه به مثال های زیر، نوع رمزگردانی هر یک را مشخص کنید.
1- چشم های خود را ببندید. دبیرتان یک عدد هشت رقمی را برای شما می خواند و از شما می خواهد بعد از شنیدن عدد، آن را به همان ترتیبی که خوانده شده بازگو کنید. رمزگذاری خود را برای یادآوری این شماره بیان کنید.

(رمزگردانی شنیداری)

2- معلم، شماره تلفنی را بر روی تابلو نوشته و بلافاصله پاک می کند و از دانش آموزان می خواهد که شماره مورد نظر را بیان کنند.

(رمزگردانی دیداری)

3- معلم شماره دیگری را برای بچه ها خوانده و آن را روی تابلو یادداشت می کند. دانش آموزان با نگاه به اعداد سعی می کنند آن را به راحتی به یاد بیاورند. یکی از دانش آموزان درمی یابد که اعداد شماره تلفن را می تواند به دو مجموعه چهارتایی که مربوط به دو واقعه تاریخی مهم است و از قبل آن را به خوبی یاد گرفته تبدیل کند.

(رمزگردانی معنایی)

* کدام یک از این سه پایدارتر است؟ چرا؟

رمزگردانی معنایی پایداری بیشتری دارد زیرا از هر دو حواس بینایی و شنیداری در این رمزگردانی استفاده شده است.