در این نوشته با جواب صفحه 92 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 ریاضی هشتم

آرمان و سامان مشغول انجام دادن فعّالیت‌های هندسه بودند. معلم ریاضی، مثلثی روی کاغذ رسم کرد؛ سپس، تصویر زاویه‌های آن را روی سه برگه کاغذ پوستی کشید و از آنها خواست به کمک هم مثلثی بسازند که زاویه‌هایش با آن سه زاویه برابر باشد. آنها مثلث خواسته شده را به ترتیب روبه رو ساختند.

image 213

فکر می‌کنید مثلثی که آنها ساخته‌اند با مثلث اولیه، که معلم ریاضی رسم کرده، هم‌نهشت است؟

خیر

آیا آنها می‌توانند مثلثی بسازند که با مثلث اولیه هم‌نهشت باشد؟


بله، در صورتی که اضلاع آن با اضلاع مثلث اولیه مساوی باشد.

کار در کلاس

1- زاویه‌های مساوی را در هر قسمت علامت گذاری کنید.

جواب صفحه 92 ریاضی هشتم
جواب صفحه 92 ریاضی هشتم

2- شکل‌های سؤال قبل را نام گذاری کنید و تساوی زاویه‌ها را بنویسید.

جواب صفحه 92 ریاضی هشتم
جواب صفحه 92 ریاضی هشتم

فعّالیت

1- در فعّالیت بعدی، معلم ریاضی مثلثی رسم کرد و تصویر ضلع‌های آن را روی سه برگ کاغذ پوستی کشید. آن گاه از بچه‌ها خواست مثلثی بسازند که ضلع‌هایش با این سه ضلع برابر باشد.

image 214

سامان مثلث مورد نظر را به این ترتیب ساخت:

image 216

آرمان مطمئن بود مثلثی که سامان ساخته با مثلث معلم ریاضی هم‌نهشت است. شما هم این فعّالیت را انجام دهید و دربارهٔ آن فکر کنید.

2- سامان پرسید «فکر می‌کنی اگر ضلع‌های دو شکل با یکدیگر مساوی باشند، آن دو شکل حتماً با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟»
آرمان گفت: «نه، من می‌گویم اگر ضلع‌های دو مثلث با هم مساوی باشند، آن دو مثلث حتماً با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؛ مثلاً این دو چهارضلعی را ببین؛ با اینکه ضلع‌هایشان مساوی است با یکدیگر یکدیگر هم‌نهشت‌اند؛ مثلاً این دو چهارضلعی را ببین؛ با اینکه ضلع‌هایشان مساوی است با یکدیگر هم‌نهشت نیستند.»

سپس با کاغذ پوستی، دو چهارضلعی زیر را ساخت و به سامان نشان داد.

image 215

نتیجه: اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلثی دیگر مساوی باشند آن دو مثلث هم‌نهشتند.

برچسب شده در: