در این نوشته با جواب صفحه 92 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 92 هدیه چهارم

ایستگاه فکر

فکر کن بزرگ فامیل هستی و قرار است چند قانون برای دیدار خویشاوندان وضع کنی تا همه بیشتر به هم سر بزنند؛ چه قانون هایی برای این کار می نویسی؟

1- همه باید هر هفته به دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ برویم

2- هفته ای یک بار مهمانی خانه یکی از خویشاوندان باشد.

3- ماهی یک بار، برنامه ی خارج از شهر در طبیعت داشته باشیم.

4- با جوانان و نوجوانان فامیل هر هفته برنامه ورزشی داشته باشیم.

به نظر شما وقتی به دیدار خویشاوندان می رویم، باید چه آدابی را رعایت کنیم؟

1- سلام کردن به بزرگ ترها

2- احوال پرسی از خویشاوندان

3- کنار گذاشتن گوشی های تلفن همراه

4- کمتر شلوغ کردن و برقراری آرامش

دعا کنیم

خدایا! کمکم کن تا به خویشاوندانم نیکی کنم و به آنها احترام بگذارم.

خدایا! یاری ام کن تا با آنها مهربان باشم و اذیّتشان نکنم.

خدایا! یاریم کن تا آن ها را دوست داشته باشم.

خدایا! یاریم کن تا بتوانم در حد امکان به آن ها کمک کنم.

برچسب شده در: