در این نوشته با جواب صفحه 93 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 93 روان شناسی یازدهم

در مثال زیر، علی از کدام رمزگردانی استفاده کرده است؟ چرا؟
علی هنگام برگشت به منزل بسیار گرسنه بود. به تابلوی تهیه غذای سر کوچه نگاه کرد و شمارۀ تلفن را در ذهن خود مرور کرد. سپس هنگامی که به خانه رسید بلافاصله گوشی تلفن را برداشت و برای ناهار خود غذا سفارش داد.

او از رمزگردانی دیداری استفاده کرده است. زیرا عدد مورد نظر را دیده و شکل آن را به خاطر سپرده است.