در این نوشته با جواب صفحه 93 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 93 ریاضی دهم انسانی

کار در کلاس

جدول زیر را تکمیل کنید.

image 16

فعالیت

می‌خواهیم با همان مثال خیریهٔ درس قبل، بحث را ادامه دهیم. اگر انحراف معیار مجموعه داده‌ها کوچک باشد، بدین معناست که درآمد همهٔ افراد به هم نزدیک است. اگر انحراف معیار بزرگ باشد، بدین معناست که درآمد افراد آن انجمن، بسیار متفاوت است. انحراف معیار درآمد اعضا به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.

به‌کمک جدول زیر، این کار را انجام دهید.

جواب صفحه 93 ریاضی دهم انسانی