در این نوشته با جواب صفحه 93 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 93 ریاضی هفتم

فعالیت

1- مساحت یک زمین بازی کودکان که به شکل مربع است، برابر 144 متر مربع است. طول ضلع این مربع چند متر است؟ 

12

2- یک شرکت برای محوطه سازی، سنگ‌های مرمر در اندازه‌های 25×50 سانتی‌متر خریده است. این شرکت در مجموع 81 متر مربع سنگ برای این کار خریده است. ضلع بزرگ‌ترین مربعی که می‌توان با این سنگ‌ها ساخت چند متر است؟

image 564

3- در جدول زیر طول ضلع تعدادی مربع و مساحت آنها داده شده است. جاهای خالی را کامل کنید.

image 565

در الگوی عددی زیر آیا عدد 15 قرار می‌گیرد؟ چرا؟

اگر منظور این باشد که عدد پانزده را در پایه قرار دهیم و به توان ۲ برسانیم بله میتوانیم اما اگر منظور این باشد که حاصل عددی بعد از به توان ۲ رسیدن برابر با ۱۵ بشود خیر نمیتوانیم عدد پانزده را قرار بدهیم زیرا هیچ عدد طبیعی وجود ندارد که بتوانیم آن را به توان ۲ برسانیم و حاصل آن برابر با ۱۵ بشود.

با کمک ماشین حساب و راهبرد حدس و آزمایش، عددی پیدا کنید که بتوان به جای x قرار داد.

به کمک ماشین حساب و با گرفتن جذر عدد ۱۵ به عدد ۳/۸۷۲۹۸۳۳۴۶۲۰۷۴۱۶۸۸۵۱۷۹۲۶۵۳۹۹۷۸۲۴ می رسیم که این عدد هم یک عدد طبیعی نیست. در واقع فقط با قرار دادن این عدد به جای ایکس و رساندن آن به توان ۲ به عدد ۱۵ دست پیدا خوهیم کرد.

کار در کلاس

جدول زیر را کامل کنید.

جواب صفحه 93 ریاضی هفتم
جواب صفحه 93 ریاضی هفتم

برچسب شده در: