در این نوشته با جواب صفحه 94 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 تفکر و سبک زندگی هفتم

1- خشم چیست؟

خشم، عکس العمل انسان به یک موضوع ناخوشایند است.

2- آیا خشم خوب است یا بد؟ چرا؟

در بعضی موارد خوب و در بعضی موارد هم بد است.

3- خشم در چه مواردی مفید و در چه مواردی بد است؟

مثلاً هنگامی که دشمن به خاک ما تجاوز می کند بایستی از دشمن خشمگین شده و به مقابله با او برویم که این خوب است. در جایی هم ممکن است عکس العملی از کسی بینیم که برای ما سوء برداشت شده باشد و با آرام و منطقی صحبت کردن با او موضوع حل شود که در اینجا نباید خشمگین شویم.

چه عواملی ممکن است انسان را خشمگین کند؟ به برخی از این مواد اشاده کنید:

عدم رعایت انصاف از طرف مقابل- بد صحبت کردن- دروغ گفتن- جنس تقلبی به مشتری فروختن، گران فرشی، احتکار اجناس ضروری توسط افراد سودجو