در این نوشته با جواب صفحه 94 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 روان شناسی یازدهم

معلم دینی از بچه ها خواسته بود که آیه الکرسی را برای جلسه بعد حفظ کنند. مریم در جلسه بعد آماده پاسخگویی بود. با وجود تسلط و آمادگی قبلی، زمانی که آیه اول را خواند، در بهیاد آوردن اول آیه دوم، دچار مشکل شد. به محض شنیدن اولین کلمه آیه دوم به راحتی بقیه آیه را قرائت کرد. به نظر شما مریم در کدام یک از سه مرحله حافظه (رمزگردانی، اندوزش، بازیابی) دچار مشکل شده است؟ چرا؟

مریم در مرحله بازابی اطلاعات با مشکل مواج شده است و بر اساس پدیده نوک زبانی به نشانه های بیشتری برای بازیابی آیات خوانده شده خود نیاز داشته است.

فعالیت

به نمودار زیر نگاه کنید و آنچه را که درباره حافظه از آن درمی یابید در کلاس مطرح کنید.

image 31

اطلاعات محیط پیرامون ابتدا از طریق گیرنده های حسی دریافت می شوند. سپس در مدت زمان بسیار کمی در حافظه حسی باقی می مانند. در صورت توجه به اطلاعات تبدیل می شوند و به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابند و بر اثر تمرین و تکرار در حافظه بلندمدت ذخیره می شوند.