در این نوشته با جواب صفحه 94 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 ریاضی سوم

فرهنگ نوشتن

از شما خواسته شده است که اندازه‌ی خطّ زیر را به کمک یک تکّه نخ پیدا کنید. روش کار خود را توضیح دهید. نخ را روی خط خمیده پهن می‌کنیم و به اندازه‌ی خط برش می‌زنیم. حال نخ را صاف کرده و طول آن را با خط‌کش اندازه می‌گیریم. طول خط برابر با طول نخ است.

image 93

تمرین

1- محیط مثلّث‌ها را پیدا کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

image 94

2- مساحت و محیط مستطیل‌ها را به دست آورید.


همان‌طور که می بینید، مساحت‌ها برابرند. محیط کدام شکل از همه کمتر است؟ شکل دوم

image 95
جواب صفحه 94 ریاضی سوم

3- مادر سمیّه سجّاده و جانماز جشن تکلیف او را به شکل زیر دوخته و دور آن‌ها را توردوزی کرده است. با توجّه به اندازه‌های داده شده، او چند سانتی‌متر تور به سجاده و جانماز دوخته است؟

image 96

جانماز: 240=40+80+40+80
سجاده: 80=4×20
⇒320=80+240

4-  پدر علی یک فرش 6×4  متر خریده است. مساحت این فرش چند متر مربّع است؟ 

24=6×4

5- روی یک مقوای زرد به طول و عرض 9 و 6  سانتی متر یک عکس 3×4 چسبانده‌ایم. چه سطحی از مقوای زرد دیده می‌شود؟

image 97

مساحت مقوا: 54=6×9
مساحت عکس: 12=4×3
مساحت قسمت زرد = مساحت مقوا – مساحت عکس 42=12-54

6- به کمک هشت ضلعی رسم شده، محیط دایره را به طورتقریبی پیدا کنید.


آیا اگر به جای 8 ضلعی از یک 16 ضلعی استفاده کنیم، پاسخ دقیق می‌شود؟ چرا؟ 

بله چون طول ضلع‌ها کوچک‌تر و در نتیجه مقدار فضاهای خالی که حساب نمی‌شود کمتر می‌شود و محیط دایره دقیق‌تر به دست می‌آید.

image 98

محیط تقریبی دایره = محیط 8 ضلعی: 120=8×15=(8×8)+(8×7)=64+56

7- مساحت شکل‌های زیر را به دست آورید.

جواب صفحه 94 ریاضی سوم
جواب صفحه 94 ریاضی سوم

برچسب شده در: