در این نوشته با جواب صفحه 94 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 ریاضی هشتم

فعّالیت

مثلثی رسم کنید.
سپس دو ضلع آن و زاویهٔ بین آن دو ضلع را روی سه برگ کاغذ پوستی بکشید.

اکنون سعی کنید مثلثی بسازید که دو ضلع آن با این دو ضلع برابر باشد و زاویهٔ بین این دو ضلع هم برابر زاویهٔ رسم شده باشد.

image 225

آیا این مثلث با مثلث اولیه هم‌نهشت است؟

بله

آیا با این شرایط می‌توانید مثلثی بسازید که با مثلث اولیه هم‌نهشت نباشد؟

خیر

کار در کلاس )

در شکل مقابل، نیمساز زاویهٔ روبه رو به قاعدهٔ مثلث متساوی الساقین ABC را رسم کرده‌ایم.

عبارت‌‌های زیر را کامل کنید و به کمک آنها نشان دهید دو مثلث ABC و ADC با هم هم‌نهشت هستند و دو زاویه مجاور قاعده با هم برابرند.

جواب صفحه 94 ریاضی هشتم
جواب صفحه 94 ریاضی هشتم

فعالیت

مثلثی رسم کنید و این بار دو زاویه و ضلع بین آنها را روی سه برگ کاغذ پوستی بکشید.

سعی کنید مثلثی بسازید که دو زاویه و ضلع بین این دو زاویه در آن با مثلث اولیه مساوی باشد.

image 227

آیا این مثلث با مثلث اولیه هم‌نهشت است؟

بله

آیا می‌توانید مثلثی با همین شرایط بسازید که با مثلث اولیه هم‌نهشت نباشد؟

خیر

برچسب شده در: