در این نوشته با جواب صفحه 94 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 ریاضی چهارم

1- به چه زاویه‌ای تند و به چه زاویه‌ای باز می‌گویند؟


زاویه‌ی تند زاویه‌ای است که اندازه‌ی آن از زاویه‌ی راست یعنی °90 کمتر است.
زاویه‌ی باز زاویه‌ای است که از زاویه راست بزرگ‌تر و از زاویه نیم‌صفحه کمتر است؛ یعنی از °90 بیشتر و از °180 کمتر است.

2- در هنگام اندازه گیری زاویه با نقّاله، چگونه آن را روی زاویه قرار می‌دهیم؟ باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ 


مرکز نقاله را روی رأس زاویه قرار می‌دهیم به طوری که شعاع نقاله روی یک ضلع باشد حال کافی است جایی که ضلع دیگر محیط دایره را قطع می‌کند، علامت بزنیم و عدد مربوط به آن را با شروع از صفر بخوانیم.

جواب صفحه 94 ریاضی چهارم
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم

3- 40 دقیقه بعد از ساعت 10:50 دقیقه را چگونه پیدا می‌کنید؟


ابتدا 10 دقیقه به زمان 10:50 اضافه می‌کنیم تا ساعت 11 شود. سپس 30 دقیقه به ساعت 11 اضافه می‌کنیم تا ساعت 11:30 به دست آید.

جواب صفحه 94 ریاضی چهارم

تمرین

1- از کاغذ شفّاف، یک دایره ببرید. مانند نمونه آن را روی یکی از زاویه‌‌های چهارضلعی قرار دهید. مرکز دایره روی رأس زاویه باشد. سپس زاویه را روی دایره، رسم کنید. مانند شکل زیر، دایره‌ی خود را روی زاویه‌ی دیگر قرار دهید.

page 94 1

این بار، یک ضلع زاویه‌‌ی رسم شده روی دایره، روی ضلع چهار ضلعی و مرکز دایره روی رأس زاویه باشد. ضلع دیگر زاویه را روی دایره رنگ کنید. همین کار را با دو زاویه‌ی دیگر ادامه دهید.

page 94 2

مجموع 4 زاویه‌ی این چهارضلعی چند درجه شد؟

page 94 3

2- مثل سؤال بالا با کاغذ شفّاف، یک دایره درست کنید و مجموع زاویه‌های مثلّث را به دست آورید.

page 94 4
page 94 5
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم

3- با یک دایره‌ی شفّاف دیگر، مجموع زاویه‌های مستطیل را پیدا کنید. 

360°

page 95

دایره‌ی شفّاف شما به چه شکلی درآمد؟
روی دایره‌ی زیر نشان دهید.

page 95 1

4- مجموع زاویه‌های شکل زیر را با یک کاغذ شفّاف پیدا کنید.

page 95 2
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم

5- قطار تهران – شاهرود در ساعت 8:25 از تهران حرکت کرد و در ساعت 12:55 دقیقه به شاهرود رسید. زمان سفر این قطار چقدر بوده است؟


طول مسیر 4 ساعت و 30 دقیقه است ⇒ یک ساعت و 30 دقیقه = دقیقه 35+55=90

page 95 5
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم

6- یک ساعت و 25 دقیقه و 30 ثانیه، چند ثانیه است؟

ثانیه =60×60=3600 دقیقه =60 یک ساعت
ثانیه 25=25×60=1500 دقیقه
ثانیه ⇒3600+1500=+30=5130

7- برای هرکدام از موارد زیر، زمان مناسب بنویسید.


مدّت زمان زنگ تفریح در مدرسه (10) دقیقه
مدّت زمان 50 متر دویدن (20) ثانیه
مدّت زمان خوابیدن شما در یک روز (8) ساعت
مدّت زمان پرواز یک موشک کاغذی در آسمان (5) ثانیه

8- با توجّه به اندازه‌های نوشته شده، طول پاره خطی را که با علامت؟ مشخّص شده است، پیدا کنید.


مربّع

page 95 6

مثلّث متساوی الساقین

page 95 7

مثلّث متساوی الاضلاع

page 95 8
جواب صفحه 94 ریاضی چهارم