در این نوشته با جواب صفحه 94 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 94 نگارش پنجم

2. مانند نمونه، نمودار مربوط به هر جمله را رسم کنید.

جمله: عبدالله چند سوره از قرآن را آموخته است.

عبدالله  ←  چند سوره از قرآن را  ←  آموخته است.

جمله: جوانی آرزوی رفتن به خانه‌ی کعبه را در سر داشت.

جوانی  ←  آرزوی رفتن به خانهی کعبه را  ←  در سر داشت.

جمله: پدر و مادرم شوق آموختن را در من به وجود آوردند.

پدر و مادرم  ←  شوق آموختن را در من  ←  به وجود آوردند.

3. برای واژه های داخل جدول، پرسش های مناسب بنویسید.

جواب صفحه 94 نگارش پنجم
جواب صفحه 94 نگارش پنجم

1) یکی از نام های خداوند در زبان فارسی را بنویسید؟

2) کسی که مشهور و معروف است؟

3) کسی که به دانش آموزان درس میدهد؟

4) کاری که منتظر می کند؟

5) معنی دیگر شاکر یا شکر کننده را بنویسید؟

6) کسی که همانند کوه است

7) کسی که امید دارد

8) برای این که همواره موفق باشی، چه ویژگی را باید از مورچه آموخت؟

برچسب شده در: