در این نوشته با جواب صفحه 95 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 95 تفکر و سبک زندگی هفتم

راهکارهای حل اختلاف با دیگران چیست؟ برای پیدا کردن پاسخ می توانید با بزرگ ترها مشورت کنید .

1- کوتاه آمدن و صرف نظر کردن از برخی منافع در موارد کم اهمیت به جهت اهمیت خود ارتباط

2- داشتن روحیه عفو و بخشش و گذشت

3- ارجاع مسئله به افراد بی طرف یا دادگاه

4- پایبندی به دین و قانون و اخلاق

5- قضاوت منطقی و شناخت ریشه های اختلاف

6- تعاون و همکاری در حل مشکل

چه راه هایی برای جلوگیری از بروز خشم در شما یا دیگران وجود دارد؟ دو مورد بنویسید.

از آن محیط یا فرد فاصله بگیریم- حواس خود را به موضوع و کاری دیگر متوجه کنیم- قدم بزنیم و ..