در این نوشته با جواب صفحه 95 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 95 ریاضی ششم

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی ششم

1- شکل زیر یک هرم و شکل زیر گسترده‌ی آن است.

image 391

اندازه‌ها را روی شکل کامل کنید و بر روی کاغذ، گسترده‌ی آن را برحسب سانتی متر بکشید و از روی خط چین‌ها تا کنید. کدام پاره خط‌ها کنار هم قرار می‌گیرند؟ آنها را با چسب نواری بچسبانید.

image 392
image 395

مجلس شورای اسلامی ایران

2- گسترده‌ی روبه رو را نیز مانند هرم قبلی بکشید و هرم دیگری بسازید. می‌توانید طول ضلع مثلّث‌ها یا مربّع را تغییر دهید.

image 394

3- یکی از دانش آموزان گسترده‌ی مکعّب و مکعّب مستطیل را به شکل‌های زیر کشیده است. اندازه‌ی تمام ضلع‌ها را روی شکل کامل کنید و سطح‌های مساوی را هم رنگ کنید.

image 393

سانتی مترمربّع 96=(4×4)×6= مساحت گسترده‌ی مکعّب
سانتی مترمکعّب 64=4×4×4 =حجم مکعّب
سانتی مترمربّع 142=[(3×7)+(3×5)+(5×7)]×2 =مساحت گسترده‌ی مکعّب مستطیل
سانتی مترمکعّب 105=7×5×3 =حجم مکعّب مستطیل

image 396

4- با کاغذ مستطیل شکلی مانند تصویر زیر یک استوانه ساخته‌ایم (عرض‌ها را به هم چسبانده‌ایم).

image 397

حدس بزنید اگر استوانه را از روی پاره خطّ نشان داده شده برش بزنیم، چه شکلی درست می‌شود؟ این کار را انجام دهید و شکل به دست آمده را بکشید.

متوازی‌الاضلاع

image 398

جواب کار در کلاس صفحه 95 ریاضی ششم

1- اشیایی مانند اشیای ردیف اوّل جدول پیدا کنید، آنها را در دست بگیرید و جدول را کامل کنید.

جواب صفحه 95 ریاضی ششم
جواب صفحه 95 ریاضی ششم

2- کف یک استوانه، مکعّب‌های واحد چیده‌ایم. شکل روبه رو تصویر آن را از بالا نشان می‌دهد.
اگر در این استوانه 5 لایه مکعّب واحد بچینیم، حجم استوانه تقریباً چند مکعّب واحد می‌شود؟

image 400

80=5×16=80

چگونه می‌توانیم اندازه‌ی دقیق‌تری از حجم پیدا کنیم؟

با کوچک‌تر کردن واحد و شمردن مکعب‌هایی که کامل نیستند.

3- کف انباری را با کارتون‌هایی به شکل مکعّب با ضلع یک متر مانند شکل روبه رو پر کرده‌ایم.

image 402

مساحت کف انبار چقدر است؟

40=8×5

حجم کارتون‌ها چقدر است؟

40=8×5×1

دو مقدار به دست آمده با هم چه تفاوتی دارند؟

اولی مساحت و بر حسب متر مربع است و دومی حجم و بر حسب متر مکعب است.

جواب فعالیت صفحه 95 ریاضی ششم

1- با میله یا چوب‌های یک متری، مکعّبی به حجم یک متر مکعّب بسازید.


چند میله استفاده کردید؟ 12


هر سطح این مکعّب چند مترمربّع است؟

متر مربع 1=1×1

image 404

به نظر شما کولر آبی چه حجمی دارد؟

تقریبا متر مکعب 1=1×1×1

image 403

حجم کلاس خود را تخمین بزنید.

متر مکعب 72=6×4×3

2- چهار وسیله به شکل مکعّب یا مکعّب مستطیل پیدا کنید و حجم تقریبی آن‌ها را به دست آورید.

image 401

برچسب شده در: