در این نوشته با جواب صفحه 96 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 96 روان شناسی یازدهم

به گروه های دو نفره تقسیم شوید. یکی از شما کتاب را بسته و این بیست لغت را برای دوستتان بخوانید: کاغذ، اتومبیل، سنگ، چمن، میخ، رایانه، مداد، کت، میدان، دریا، ماکارونی، هواپیما، زکات، مسابقه، یخ، والیبال، فردوسی، پول، روزه و ماهی. سپس از دوستتان بخواهید بعد از بیان کامل لغات، هر چه در ذهن دارد را برای شما بازگو کند. از دیگر همکلاسی هایتان هم بپرسید چند لغت را توانستند به یاد بیاورند؟

گنجایش حافظه کوتاه مدت بین 25 تا 50 درصد است یعنی هر فردی بین 5 تا 9 کلمه را به خاطر می آورد.