در این نوشته با جواب صفحه 96 ریاضی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 96 ریاضی دهم

فعالیت

جدول‌های فعالیت 1 را می‌توان به کمک مجموعه‌ها و پیکان‌هایی که اعضای آنها را به هم مربوط می‌کنند، مشخص کرد. به این شیوهٔ نمایش، نمودارهای پیکانی می‌گوییم. یک نمونه کامل شده است. بقیه را شما کامل کنید.

image 20

کاردرکلاس

1- مجموعهٔ A شامل سه دانش آموز به نام‌های محمد، حسین و امید و مجموعهٔ B شامل دو رشتهٔ ورزشی است که دانش آموزان می‌توانند انتخاب کنند. کدام یک از نمودارهای پیکانی داده شده تابع است و کدام یک تابع نیست؟

image 19

2- از مجموعهٔ A به مجموعهٔ B نمودار پیکانی را طوری رسم کنید که یک تابع را نمایش دهد. از مجموعهٔ X به مجموعهٔ Y این کار را به گونه‌ای انجام دهید که حاصل یک تابع نباشد.
پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.


می‌بینیم که برای تابع بودن رابطه‌ای از A به B از تمام عضوهای مجموعه‌ی A دقیقاً یک پیکان خارج شده است و برای تابع نبودن رابطه‌ای از X به Y از یک عضو در مجموعه‌ی X یا دو پیکان خارج شده یا پیکانی خارج نشده است.

image 17

3- الف) آیا رابطه‌ای که به افراد سن آنها را نسبت می‌دهد، یک تابع است؟ رابطه‌ای که به افراد وزن آنها را نسبت می‌دهد، چطور؟


بله، تابع است.

ب) آیا رابطه‌ای که به افراد غذای مورد علاقهٔ آنها را نسبت می‌دهد، یک تابع است؟ توضیح دهید.


بله، تابع است.

4- کدام یک از نمودارهای پیکانی زیر یک تابع است؟

جواب صفحه 96 ریاضی دهم
جواب صفحه 96 ریاضی دهم

برچسب شده در: