در این نوشته با جواب صفحه 96 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 96 ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه 96 ریاضی ششم

1- حجم اتاقی 60 متر مکعّب است. طول و عرض و ارتفاع آن چه اندازه‌هایی می‌تواند باشد؟

متر 60=5×4×3

2- جاهای خالی را پر کنید.

1 متر × 1 متر × 1 متر = 1 متر مکعّب
دسی متر مکعّب 1000 = 10 دسی متر × 10 دسی متر × 10 دسی متر = 1 متر مکعّب
سانتی‌متر مکعّب 1000000 = 100 سانتی‌متر × 100 سانتی‌متر × 100 سانتی‌متر = 1 متر مکعّب

3- جاهای خالی را پر کنید و به کمک جدول تناسب، واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید.ی

image 405

جواب فعالیت صفحه 96 ریاضی ششم

1- هر سانتی‌متر مکعّب یک سی سی است.


یک دسی مترمکعّب 1000 سی سی یا یک لیتر است.


یک مترمکعّب معادل چند لیتر است؟

لیتر 1000 = دسی متر مکعب 1000 = 10 دسی‌متر × 10 دسی‌متر ×10 دسی‌متر = 1 متر × 1 متر × 1 متر = 1 متر مکعب

image 406

2- جرم یک سی سی آب تقریباً یک گرم است.


یک لیتر آب تقریباً 1000 گرم یا یک کیلو‌گرم جرم دارد.
روی بطری شیر یک لیتری را نگاه کنید. شیر داخل آن چند گرم است؟ تقریباً 1000 گرم

1000 میلی گرم = 1 گرم
1000 گرم = 1 کیلوگرم
1000 کیلوگرم = 1 تن

3- هر یک از وسایل زیر را به ابزارها و واحدهای اندازه گیری مناسب وصل کنید.

جواب صفحه 96 ریاضی ششم

جواب کار در کلاس صفحه 96 ریاضی ششم

1- جرم موارد روبه رو را ابتدا حدس بزنید و سپس اندازه بگیرید و در جدول بنویسید.

 کیفکتاب ریاضیخودتاننوزادتن ماهی
حدس900250383/5200
جرم1100300413 تا 5180
واحدگرمگرمکیلو گرمکیلوگرمگرم

2- میانگین جرم دانش آموزان کلاس خود را پیدا کنید.


مجموع جرم‌های دانش‌آموزان کلاس خود را به دست آورید و حاصل را بر تعادل دانش آموزان کلاس خود تقسیم کنید.

برچسب شده در: