در این نوشته با جواب صفحه 96 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 96 ریاضی هشتم

1- در هر قسمت، وتر و یک ضلع از مثلث قائم‌الزاویهٔ ABC با وتر و یک ضلع از مثلث قائم‌الزاویهٔ DEF برابر است.

image 234

اندازهٔ ضلع سوم هر یک از مثلث‌ها را پیدا کنید.
آیا در هر قسمت، سه ضلع مثلث ABC با سه ضلع مثلث DEF مساوی است؟

بله
آیا این دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ بله در چه حالتی؟

ض ض ض

2- می‌دانیم وتر و یک ضلع از مثلث قائم‌الزاویه‌ای با وتر و یک ضلع از مثلث قائم‌الزاویهٔ دیگری برابر است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که این دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ چرا؟ توضیح دهید.


چون دو ضلع با هم مساویند پس ضلع سوم آنها نیز باهم مساوی هستند، در نتیجه به حالت (ض ض ض) هم نهشت‌اند.

کار در کلاس

1- پاره‌خط ‌AH، ارتفاع وارد بر قاعدهٔ مثلث متساوی الساقین ABC است.
چرا مثلث‌های ایجاد شده با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟

جواب صفحه 96 ریاضی هشتم

2- با توجه به علامت‌های شکل زیر، مثلث‌های هم‌نهشت‌ را پیدا کنید و بنویسید. حالت هم‌نهشتی هر جفت مثلث را بیان کنید.

وتر و یک ضلع

جواب صفحه 96 ریاضی هشتم
جواب صفحه 96 ریاضی هشتم

برچسب شده در: