جواب صفحه ۹۶ شیمی دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۶ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۶ شیمی دهم

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۹۶ شیمی دهم

۱) مربی آزمایشگاه پس از قرار دادن بشر روی ترازو، جرم آن را روی صفر تنظیم می کند. سپس با افزودن مقدار معینی پتاسیم کلرید (حل شونده) و آب (حلال)، محلولی تهیه می کند.

با توجه به شکل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

image 427

آ) جرم حل شونده، محلول و حلال را تعیین کنید.

جرم حل شونده = ۸ گرم

جرم حلال = ۴۲ گرم حلال = ۸ گرم حل شونده – ۵۰ گرم محلول

ب) برای تهیه ۱۰۰ گرم از این محلول به چند گرم حل شونده و چند گرم حلال نیاز است؟

جواب صفحه 96 شیمی دهم
جواب صفحه ۹۶ شیمی دهم

پ) غلظت پتاسیم کلرید در این محلول ۱۶ درصد جرمی است. با این توصیف، مفهوم درصد جرمی را توضیح دهید.

درصد جرمی محلول در واقع گرم ماده حل شونده را در صد گرم محلول نشان می دهد.

ت) رابطه ای برای محاسبه درصد جرمی محلول بیابید.

image 429

ث) بر روی ظرف حاوی محلول شست و شوی دهان عبارت « محلول استریل سدیم کلرید ۹/۰ درصد» نوشته شده است. معنی این عبارت را توضیح دهید.

این جمله نشان می دهد که از هر ۱۰۰ گرم محلول استریل سدیم کلرید، ۰/۹ درصد آن NaCl (گرم ۱۰۰ – ۰/۹ = ۹۹/۱) باقیمانده آب (حلال) است.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۶ شیمی دهم

۱) در جدول زیر غلظت برخی یون ها در یک نمونه از آب دریا نشان داده شده است. آن را کامل کنید.

جواب صفحه 96 شیمی دهم
جواب صفحه ۹۶ شیمی دهم

۲) جرم کل آب های زمین در حدود ۱۸۱۰ × ۱/۵ تن است. اگر مقدار نمک های حل شده در این آب ها برابر با ۳/۵ درصد باشد، حساب کنید چند تن انواع نمک در آنها وجود دارد؟

image 431

۳) با توجه به شکل، درصد جرمی قند موجود در هر یک از نوشابه های گازدار را تعیین کنید.

جواب صفحه 96 شیمی دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه