در این نوشته با جواب صفحه 97 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 97 تفکر و سبک زندگی هفتم

حامد را راهنمایی کنید.

خانوادهٔ حامد به تازگی از یک شهرستان دور به تهران منتقل شده اند. برای همین حامد در این دبیرستان هیچ دوست و آشنایی ندارد. برخی از همکلاسی ها او را به خاطر نوع صحبت کردن خاصی که دارد مسخره می کنند.

1- آیا می توانید احساسات حامد را در این باره بیان کنید؟

احساس طرد شدگی، احساس تحقیر شدن، احساس غریبی کردن.

2- او با این مشکل چگونه باید برخورد کند؛ بدون اینکه با همکلاسی هایش دعوا کند؟

او می تواند با صحبت کردن و متقاعد کردن دیگران درباره نوع خاص صحبت کردنش، مشکل را با دیگران درمیان می گذارد.

3- حامد چگونه می تواند از کسانی که او را مسخره می کنند، برای خودش دوستانی بسازد و آنها را متوجه کار اشتباه خودشان بکند؟

حدیث داریم که «الانسان عبید الاحسان»؛ یعنی انسان بنده احسان و نیکی است و منظور هر که به دیگران نیکی و احسان کند، دیگران را مرید و دوستدار خود کرده است. حامد می تواند با نیکی کردن، کمک کردن و احسان کردن به کسانی که او را مسخره می کنند (البته با بزرگ منشی و نه کوچک کردن خود) و سعه صدر نشان دادن از خود، آنان را متوجه اشتباه خودشان کند و آن ها را دوستدار خود گرداند.

1- با مروری بر تجربیات خود، چند نمونه از آسیب های جسمی و روانی خشم را نام ببرید.

ممکن است خشمگین شدن منجر به دعوا و مجادله شود و یک طرفِ دعوا آسیب ببیند.

2- با مروری بر تجربیات خود، چند نمونه از زیان های اجتماعی و مالی خشم را بیان کنید.

ممکن است بر اثر خشمگین شدن و دعوا با همکلاسی خود، هر دو نفر مدیر مدرسه والدین هر دو طرف را به مدرسه بخواند و از شما و والدین تان تعهد بگیرند.

یا ممکن است بر سرِ جای پارک خودرو با همسایه وارد مجادله شوید و شما ماشین او را خط بیاندازید و او از شما شکایت کند که باید خسارت پرداخت کنید.