در این نوشته با جواب صفحه 97 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 97 ریاضی هشتم

1- در هر قسمت، وتر و یک زاویهٔ تند از مثلث قائم‌الزاویهٔ ABC با وتر و یک زاویهٔ تند از مثلث قائم‌الزاویهٔ DEF برابر است.
زاویهٔ دیگر هر یک از مثلث‌ها را پیدا کنید.

image 237

آیا در هر قسمت، دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ (بله) در چه حالتی؟

حالت ز ض ز

2- وتر و یک زاویهٔ تند از مثلث قائم‌الزاویه‌ای با وتر و یک زاویهٔ تند از مثلث قائم‌الزاویهٔ دیگری برابر است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که این دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ چرا؟ توضیح دهید.


چون یک زاویه تند دیگر آنها نیز با هم مساویند در نتیجه به حالت «ز ض ز» هم‌نهشت‌اند.

کاردرکلاس

1- از نقطهٔ M، وسط پاره‌خط ‌AB بر دو خط موازی a و b عمود رسم کرده‌ایم.
دو مثلث ایجاد شده به چه حالتی با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟

جواب صفحه 97 ریاضی هشتم
جواب صفحه 97 ریاضی هشتم

2- در شکل روبه رو، هر شانزده زاویهٔ کوچک وسط شکل با هم مساوی و هشت پاره‌خط‌ آبی نیز با هم مساوی‌اند.

شانزده مثلث قائم‌الزاویهٔ شکل مقابل به چه حالتی هم‌نهشت‌اند؟

وتر و زاویه حاده

image 239

برچسب شده در: