در این نوشته با جواب صفحه 97 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 97 فارسی دوم

ورزش‌کار یعنی کسی که ورزش می کند.

خدمت‌کار کسی که به دیگران خدمت می کند.

فرشته  + ان = فرشتگان

گذشته + ان = گذشتگان

زنده    + ان = زندگان

برچسب شده در: