در این نوشته با جواب صفحه 98 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 98 روان شناسی یازدهم

به پرسش های زیر توجه کنید و بگویید پاسخ به این پرسش ها به حافظه معنایی مربوط می شود یا رویدادی؟ چرا؟
الف) مهم ترین علل آلودگی ناشی از ریزگردها را توضیح دهید.

معنایی، زیرا مرتبط با دانش عمومی ماست.

ب) اصول دین شامل چه مواردی است؟

معنایی، زیرا مرتبط با دانش عمومی ماست.

پ) ساعت 5 بعد از ظهر دیروز کجا بودید؟

رویدادی، زیرا در ارتباط با تجربه شخصی ماست.

ت) با توجه به زمان، حافظه به چند نوع تقسیم می شود؟

معنایی، زیرا مرتبط با دانش عمومی ماست.

ث) در عملیات فتح المبین چه مناطقی از کشور عزیز ما آزاد شد؟

معنایی، زیرا مرتبط با دانش عمومی ماست.

ج) نام محل اقامت امام خمینی در فرانسه چه بوده است؟

معنایی، زیرا مرتبط با دانش عمومی ماست.