در این نوشته با جواب صفحه 98 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 98 ریاضی دوم

1- یک کتاب داستان 395 صفحه داشت. حسین در یک هفته 150 صفحه و در هفته‌ی دوم 130 صفحه از کتاب را خواند. چند صفحه را هنوز نخوانده است؟ برای حلّ این مسئله دو مرحله‌ی زیر را انجام دهید.


الف) ابتدا حساب کنید چند صفحه از کتاب خوانده شده است؟

 280=150+130


ب) حالا تعداد صفحات باقی مانده را پیدا کنید.

 115=395−280

2- مریم 6 سکّه‌ی 100 ریالی، 3 سکّه‌ی 10 ریالی و 5 سکّه‌ی 1 ریالی داشت. او 325 ریال در صندوق صدقات انداخت. حالا او چقدر پول دارد؟

635=600+30+5

310=635−325

الگویابی کن

1- تعداد مربّع‌های کوچک هر شکل را بشمارید و بنویسید. شکل بعدی چند مربّع دارد؟ الگویی را که دیده اید بنویسید و توضیح دهید.

image 51

2- الگوی عددی را ادامه دهید.

جواب صفحه 98 ریاضی دوم

برچسب شده در: