در این نوشته با جواب صفحه 99 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 99 روان شناسی یازدهم

حال که با مراحل حافظه و انواع آن آشنا شدید، بگویید چرا مطالعه مراحل حافظه و انواع حافظه مهم است؟

با توجه به انواع حافظه و ویژگی های ظرفیت و مدت هر یک از مراحل، مفاهیم اساسی و اطلاعات پراهمیت را بهتر در حافظه ذخیره می کنیم تا بازیابی آن ها سریعتر انجام گیرد.