در این نوشته با جواب صفحه 99 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 99 ریاضی دوم

تمرین

محسن 8 سال داشت که خواهرش به دنیا آمد. حالا از آن زمان 10 سال گذشته است. این خواهر و برادر روی هم چند سال دارند؟


الف) خواهر محسن چند سال دارد؟ 

10


ب) محسن چند سال دارد؟ 

18=8+10


ج) این دو نفر روی هم چند سال دارند؟

 28=18+10

با توجّه به الگویی که در ساعت‌ها وجود دارد، عقربه‌های بعدی را خودتان رسم کنید.

جواب صفحه 99 ریاضی دوم

الگو را توضیح دهید. هر ساعت ده دقیقه جلو می‌رود.

برچسب شده در: